Kontakt z nami

Formularz kontaktowy
 
Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie przez Admi­ni­stra­tora – firmę APENA – REMONT Sp. z o. o. z sie­dzibą ul. Par­ty­zan­tów 61 a, 43-300 Biel­sko-Biała – moich danych oso­bo­wych. Jed­no­cze­śnie oświad­czam, że jestem świa­domy dobro­wol­no­ści poda­nia danych oraz że zosta­łem poin­for­mo­wany o pra­wie dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz o pra­wie ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wie do prze­no­sze­nia danych, pra­wie wnie­sie­nia sprze­ciwu, a także o pra­wie do cof­nię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem.
Zakres i zasady przetwarzania danych opisuje Polityka prywatności.
Potwierdź, że nie jesteś robotem :)

 

 


Nasza lokalizacja

Twoja Ochrona – środki ochrony indywidualnej
Twoja Ochrona – środki ochrony indywidualnej
Apena-Remont Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 61a
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-21-76-881
Zobacz mapę
Godziny Otwarcia:
poniedziałek - piątek
09:00 – 14:00

sobota - niedziela
zamknięte

Komentarze
Apena-Remont Sp. z o.o. to sprawdzony i doświadczony Przedsiębiorca. Na rynku od ponad 20 lat.
Pozostałe informacje: www.apena-remont.pl